Vad är en Balintgrupp?

En Balintgrupp består av 5-8 läkare som tillsammans med en samtalsledare reflekterar kring en av deltagarnas kontakt med en patient eller en patients anhöriga.

I en Balintgrupp berättar en av deltagarna om en situation eller personlig reaktion från patientarbetet. Efter redogörelsen reflekterar de andra i gruppen kring hur de uppfattar frågeställningen i termer av känslor, tankar, reaktioner och idéer medan den som berättat är tyst och lyssnar. Avslutningsvis kommenterar den som presenterat sitt "fall" diskussionen och ges tillfälle att ställa frågor till de andra i gruppen. Vid varje handledningstillfälle hinner gruppen att reflektera kring en eller två frågor.

Exempel på frågor som kan komma fram i reflektionerna i en grupp är hur läkare kan inskränka sina egna insatser med vetskap om begränsad resurser och tid? Hur är det när patienter har förhoppningar om insatser som inte kommer att kunna infrias? Hur påverkar arbetet som läkare den egna personliga situationen? Hur inverkar egna personliga omständigheter läkarens professionella uppgifter. – I en Balintgrupp eftersträvas reflektion kring konkreta situationer och händelser snarare än allmänna diskussioner.

Balintgruppen är inte en terapigrupp för läkare att lösa personliga svårigheter. Inriktningen i handledningen är mot det som brukar betecknas som ”professionell utveckling”.

Kostnad Göteborg per grupptillfälle om 2 timmar, 3200 kr + moms + eventuell lokalhyra.